Návrh stanov TCHK-PRG

STANOVY

spolku Tchoukball Praha, z.s.

(dále jen „Spolek“)

 

I. Název sídlo a působnost Spolku

 
 1. Název spolku je: ”Tchoukball Praha, z.s.”;

 2. Sídlem Spolku je Praha 6, Jednořadá 1051/53, PSČ 160 00;

 3. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky — celý Spolek je místně příslušnou organizační jednotkou;

 

II. Cíle činnosti

 

Cíle Spolku jsou: rozvoj a propagace Tchoukballu na území ČR, organizace sportovních akcí, podpora tchoukballových týmů a klubů na území Prahy i mimo ně.

 

III. Náplň a Formy činnosti

 

 1. Hlavní formou dosahování cílů Spolku je nákup sportovního vybavení určeného pro Tchoukball a jeho půjčování novým týmům a klubům.  Zprostředkování nákupu sportovního vybavení. Organizování sportovních utkání a turnajů. Účast a organizace propagačních akcích.

 2. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

 

IV. Členství ve Spolku

 

 1. Členem Spolku může být pouze fyzická osoba.

 2. Přihlášku ke členství přijímá výbor Spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas nadpoloviční vetšiny výboru.

 3. Zakládajícími členy Spolku jsou

  1. Jakub Čaja, r.č. 890318/2035,
   bytem Rooseveltova 381/13, Praha 6, PSČ 160 00

  2. Jakub Horčička, r.č. 890619/0315,
   bytem Praha 6, Jednořadá 1052/51, PSČ 160 00

  3. Michal Matějovský, r.č. 890429/0439,
   bytem Běhounkova 2453/49 PSČ 150 00

 
 1. Členství zaniká:

  1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru Spolku,

  2. rozhodnutím výboru o vyloučení,

  3. nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech,

  4. smrtí.

 
 1. Člen má právo

  1. účastnit se činnosti Spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,

  2. účastnit se členské schůze, volit orgány Spolku a být do nich volen,

  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku,

  4. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Spolku,

  5. Odvolat se proti rozhodnutí výboru o jeho vyloučení ke členské schůzi.

 
 1. Člen je povinen

  1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly Spolku;

  2. svou činností naplňovat cíle Spolku

  3. platit členské příspěvky pokud je stanoví výbor.

 

V. Orgány Spolku

 

Orgány Spolku jsou členská schůze a výbor.

 

VI. Členská schůze

 

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku; schází se nejméně jednou ročně;

 2. Členskou schůzi svolává výbor Spolku a to tak, že uveřejní datum a čas konání schůze na internetových stránkách www.tchoukball-praha.cz. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů Spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor Spolku nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

 3. Členskou schůzi svolá výbor Spolku také požádá-li o to (písemně) 1/3 členů Spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

 4. Členská schůze

  1. schvaluje stanovy Spolku a jejich změny,

  2. rozhoduje o zániku Spolku,

  3. volí výbor Spolku, schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období;

  4. rozhoduje o odvolnání člena proti rozhodnutí výboru o jeho vyloučení;

  5. určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

 

VII. Výbor a předseda Spolku, jednání jménem Spolku

 

 1. Výbor je pětičlenný, jeho funkčním obdobím jsou tři roky. Ze svého středu volí předsedu Spolku. Činnost výboru řídí předseda Spolku.

 2. Výbor řídí Spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru je volně přístupná členům Spolku. Výbor na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen Spolku, připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.

 3. Výbor stanovuje výši členských příspěvků.

 4. Výbor rozhoduje o přijetí i vyloučení člena Spolku nadpoloviční většinou hlasů. O vyloučení člena rozhoduje výbor na základě návrhu některého z členů výboru. Důvodem pro vyloučení člena je opakující se porušování stanov Spolku, zejména nehrazení členských příspěvků. Důvodem pro vyloučení člena je taktéž nedostatečná aktivita na činnosti Spolku. Nedostatečnou aktivitou se rozumí neúčast na schůzích, akcích a organizaci Spolku po dobu alespoň 12 po sobě následujících měsících. Člen má právo se proti rozhodnutí výboru odvolat ke členské schůzi, která o jeho odvolání rozhodne na nejblíže následujícím zasedání.

 5. Výbor je statutárním orgánem Spolku, jménem Spolku jedná každý z členů výboru samostatně; Osoby oprávněné jednat jménem Spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 

VIII. Zásady hospodaření

 

Spolek získává finanční prostředky pro svou činnost především vybíráním členských příspěvků, příjmem dotací či grantů a sponzorských darů. S těmito finančními prostředky nakládá v souladu s cíli a náplní činnosti Spolku tak, jak jsou stanoveny těmito stanovami.

 

IX. Okolnosti zániku Spolku

 

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku.